Magyar nyelv English version Performan Group

A vezetői kutatás módszertana

A vezetői kutatásban összesen 161 cég 287 vezetője vett részt 2013 márciusa és októbere között. A vizsgált személyek nagyobbrészt vállalati vezetők, menedzserek (173 fő) közül kerültek ki, de emellett vállalkozók, cégtulajdonosok (114 fő) is képviseltették magukat a mintában. A különféle kérdőívekkel, tesztekkel felmért személyek túlnyomó többsége felsőfokú végzettséggel rendelkező, 30-50 közötti személy volt. A minta nemi megoszlását enyhe férfi túlsúly jellemezte, ami nagyjából megfelelt a hazai vezetői sajátságoknak.

2014. február 10. · Saját cikkek · Performan
A vezetői kutatás módszertana

A kérdőíves felmérések alapvetően két részből tevődtek össze. Részben a vezetői tapasztalatokkal, a beosztottak számával, valamint a szervezet méretével, működési területével, árbevételével stb. kapcsolatos kérdéssorra adtak válaszokat résztvevők, részben pedig jól bevált pszichometriai teszteket töltöttek ki. Ezek speciális mérőeszközök a Psidium Onlinetesztek Kft. által magyarra adaptált, jogtiszta, standardizált, normalizált, valamint megbízhatóság és érvényesség szempontjából megfelelő jellemzőkkel bíró tesztek voltak, amelyek különféle belső személyes tulajdonságok, így a személyiség, a motiváció, a viselkedési stílus mérésére szolgáltak. A kérdőívek között a döntési stílust mérő teszt speciális helyet foglalt el, hiszen ezzel a frissen adaptált eszközzel céloztuk meg a kutatás fókuszában álló vezetői döntéshozatal feltérképezését.

 

A kutatásban résztvevőknek a tesztek kitöltésére egy hét időintervallum állt rendelkezésre, hogy azokat az időbeosztásuknak megfelelően egyben vagy két tesztcsomagban kitölthessék. Nézzük meg kicsit közelebbről, milyen tesztekről is van szó.

 

Facet5 személyiségteszt

 

A személyiségtesztek azon csoportjába tartozik, amelyek a teljes személyiség mérésére törekednek, de azt a lehető legegyszerűbben és legátfogóbban igyekeznek megragadni. Az ún. Big Five-alapú tesztek öt nagy faktorba rendezve szolgáltatnak eredményeket, mivel ez az a minimális szám, ami egymástól független jellemzőkkel leírhatóvá tudja tenni a személyiségstruktúrát. A Big Five tesztek között világviszonylatban nagyfokú a hasonlóság mértéke, azonban magyar nyelvterületen a hazai kutatások szerint némiképp más tartalmú és erősségűek ezek a faktorok. Vagyis a személyiség mérésére olyan mérőeszközt célszerű használni, ami pontosan lefedi ezt a magyar sajátságot. A Facet5 pedig ilyen. Az ebben mért 5 faktort (Akarat, Lendület, Empátia, Kontroll és Emocionalitás) mellett finomabb felbontásban 13 alskála mentén is képet kaphatunk a kitöltő személyiségéről. A Facet5 minden skálája 1-10-es skálán mér, ahol az 5,5-ös középérték jelenti az átlagot, míg a 3,5 és 7,5 közötti értékek képviselik az átlag övezetet. Vagyis az az egyén, aki ettől eltérő értékkel jellemezhető bármelyik személyiségskálán, az jelentősen különbözik a nagy átlagtól és speciális, kiugró személyiség sajátságokkal rendelkezik. Ez önmagában nem jelenti, hogy jó vagy rossz lenne bármilyen teszteredmény, egyszerűen csak arról van szó, hogy egy ilyen profilú másokhoz képest sarkosabb, extrémebb, sajátosabb belső diszpozíciókkal, hajlamokkal és reakciókkal rendelkezik.

 

BM - Business Motivators teszt

 

Az üzleti értékek és motivációk szintjét mérő teszt, ami hat alapvető motivációs területet különböztet meg. A teszt eredményei alapján ezek között sorrendet is fel lehet állítani a konkrét tesztkitöltő esetében, vagyis nem csak azt tudjuk megmutatni, hogy az átlagtól eltér-e valamilyen irányba egy-egy motiváció erőssége szempontjából, hanem azt is, hogy az adott személyre milyen motivációs rendszer, dinamikus struktúra jellemző. Vagyis ebből a tesztből az szűrhető le, hogy aktuálisan mi hajtja előre ez embert. Azért aktuálisan, mert a motivációk terén idővel változások is beállhatnak. Ezek teszteredmények alapján pedig körvonalazódnak a személyes célok, értékek, illetve a többi emberrel való hasonlóság vagy különbözőség alapján pedig az együttműködés vagy éppen ütközés tipikus felületei.

 

DISC –Viselkedési stílus teszt

 

A viselkedés szintjén mérve – mindössze 24 kérdéscsoportra adott válaszok alapján – 10 perc alatt feltárható az egyéni reakciómódok tipikus profilja. Ebben a tesztben nem a személyiség szerveződéséről kapunk képet, hanem arról, hogy az a bizonyos legkülső réteg, vagyis a viselkedés szintjén hogyan jellemezhető a vizsgált egyén. Tehát hogyan kommunikál másokkal, mennyire mutat feladatoldali vagy emberoldali reakciókat, hogyan kezeli a konfliktusokat, stb. Ráadásul itt nem is csak egyetlen profilt kap magáról az ember, hanem mindjárt kettőt. Egyrészt a természetes stílusáról, vagyis arról a spontán és automatikus viselkedésmódról, ahogy a legszívesebben szeret (vagy szeretne) reagálni, másrészt pedig a felvett stílusáról, ami a saját környezete (vagy éppen saját maga) által elvártnak tekinthető viselkedést képezi le. Vagyis ez utóbbi arról szól, hogyan kellene reagálnom, az előző pedig arról, hogyan esne a legjobban, ha csakis rajtam múlna. Azt mondhatjuk, hogy mindenkiben megvan mind a négy alapstílus (D, I, S, C), csak éppen eltérő erősséggel. Tehát a keveredéseken van a hangsúly és ezeknek az összetevőknek az aránya, valamint a két profil (felvett, természetes) eltérése alapján érthető meg az egyén sajátos reakciószerveződése, illetve másokhoz való viszonyulásának viselkedéses oldala.

 

Decision Style – Döntési Stílus teszt

 

A döntéshozatali módok feltárására szolgáló mérőeszköz a hagyományos önjellemzős kérdőívektől eltérő tartalmú és felépítésű kérdőív alapján a személy automatikus és szerepstílusát azonosítja döntési helyzetekben. Vagyis azt világítja meg, ahogy az egyén automatikus módon reagál egy speciális szituációra (az ún. alacsony én-tudatossági helyzetekre), valamint arról, ahogyan az egyén a környezetét (a szerepéből fakadó elvárások alapján) érzékeli. A megkapott eredmények részben az információ felhasználás mennyiségi aspektusát, részben pedig a megoldási alternatívák és cselekvési eszközök számát képezik le – összesen négy alapvető döntési stílus (döntésképes, rugalmas, hierarchikus, egyeztető) mentén. Ezek a stílus-kombinációk viszont csak egyes esetekben tekinthetők adekvátnak, hasznosnak, míg egyéb helyzetek más-más, ettől eltérő döntési repertoárt igényelnek. Az egyéni eredmények alapján érthető meg, hogy milyen döntési mechanizmusok azok, amik a legkönnyebben és leggyakrabban mozgósíthatók a konkrét személy számára, illetve vezetői szinten mennyiben illeszkednek ezek az arányok a pozíciója által megkívánt konstellációhoz.

 

 

Összességében ezek a pszichometria mérések igen sokrétű információt szolgáltatnak a részvevők belső működésmódjáról, kezdve a spontán reakcióktól az értékstruktúrákon át a döntési stílusig. A kutatási cél éppen az volt, hogy megkeressük, miben speciálisak, illetve miben hasonlóak a magyar vezetők a nemzetközi kutatások eredményeivel összevetve, illetve hogy vannak-e olyan tipikus előnyök vagy éppen akadályozó elemek, amik a magyar vezetői mintában megragadhatók.

 

 Nagybányai-Nagy Olivér

pszichológus - szakmai vezető
Psidium OnlineTesztek

 

 

2013. március-október között zajlott Magyarországon egy vezetői kutatás, melyben stratégiai partnerünk, a Psidium OnlineTesztek (www.psidium.hu) vezetésével személyiségbeli, motivációs, viselkedési és döntési stílusok mentén gyűjtöttek adatokat. A Performan Group (www.performangroup.hu) vezetőkereső és vezetési tanácsadó cégként multinacionális ügyfelei bevonásával vett részt ebben a szerteágazó kutatásban.

A kutatás eredményeit bemutató cikksorozatunk további részeit ide kattintva olvashatja.

 

Headhunters' Corner


Az itt megjelenő kiegészítéssel a vezetőkeresés oldaláról szeretnénk gyakorlati megközelítést adni a vezetői kutatási cikkekhez.

A vezetői kutatás mérési együttese rendkívül érdekes fejvadász szemmel nézve is, mert a fenti tesztek átfogóan, de különböző szinteken mérik a vezetőket:

Facet 5: személyiség, Business Motivators: értékek, motivációk, DISC: viselkedés, Decision Style: a viselkedés területén egy speciális szelet ahhoz, hogy hogyan működik mindez a vezetői munka egy specialista területén.

A vezetői kutatás azóta lezajlott visszajelzései során a részt vevő vezetők a tesztekből visszajelzett adatokat rendkívül részletesnek és döntően igaznak látták magukra nézve. Több eseteben is sor került a napi példákkal való megfeleltetésre és többször mutattak a tesztek – bár teljesen más szinteken és módszerrel mértek – megállapításaikban egymást erősítő eredményeket.

Önmagunk ilyen mélységű megismerése nagyban hozzájárul a vezetői munkaerő piacon is az elhelyezkedési esélyek növeléséhez!

 

Székely Sándor

ügyvezető partner, vezető tanácsadó


 

 

 

Kapcsolódó cikkek

 
LinkedIn Facebook